TWITTER FACEBOOK
| | | |

Duyurular

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN:

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

   1- Mülkiyeti Belediyemize ait: İlçemiz muhtelif mahallelerinde bulunan 5 (beş) adet taşınmaz   2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi ile satılacaktır. 

   2- Satış   İhalesi: 08/06/2018  Cuma  günü  15:00 listesindeki sıraya ve saatine göre Encümen toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

 

                                                 SATILACAK BELEDİYE ARSALARI

 

 

MEVKİİ

 

 

 

 

 

 

1

SARIBEY

633 Parsel

40.651m2

Tarla

731.700,00TL

21.951,00-TL

15:00

2

SARIBEY

634 Parsel

76.810m2

Tarla

1.152.000,00-TL

34.560,00-TL

15:15

3

SARIBEY

636 Parsel

53.780m2

Tarla

968.000,00-TL

29.040,00-TL

15:30

4

ÇEPNİDERE

721 Parsel

242,55m2

Arsa

6.500,00-TL

195,00-TL

15:45

5

YUNUSDERE

145/10

1.725m2

Tarla

7.000,00-TL

210.00-TL

15:50

 

3-İhaleye katılabilmek için, Geçici teminatlar nakit, Banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olarak verilebilir.

4-İstekliler,İhale tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde,ayrıca bir bildirime gerek kalmadan ihale satış bedelini, Satış bedeli üzerinden hesaplanacak karar pulu ve damga vergisini ödeyerek,adına Tapu tescilini yaptıracaktır. Aksi halde ihale iptal olur ve yatırmış olduğu geçici teminat Belediyeye gelir kaydedilir.

5-İhaleye katılabilmek için:

  • Tebligat adresi
  • Gerçek kişilerde T.C. Kimlik No’lu nüfus fotokopisi, Tüzel kişilerde ise Oda Sicil kaydı ile imza sirküleri,istekli adına vekaleten iştirak ediyorsa,vekaletname ile vekilin imza sirküleri
  • Turgutlu Belediyesine borcu bulunmadığına dair belge,
  • Geçici teminat makbuzu ile birlikte en geç ihale saatine kadar encümene müracaat edecektir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı şartname ve ihale konusu taşınmazların muhammen bedel ile geçici teminatlarını içeren Satış listesi mesai saatleri içinde her gün Turgutlu Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü ,Yazı İşleri Müdürlüğü ile Turgutlu Belediyesi resmi internet sitesinde (www.turgutlu.bel.tr) görülebilir.

6-Tapu harç ve masrafları ile çıkabilecek her türlü vergi, harç ve masraflar alıcılara aittir.Ayrıca,satışa çıkarılan yerlerin tapu kayıtlarına göre satışlar yapılacak ve alıcılara sadece tapu devri yapılacak olup, Taşınmazın yer tespiti ve teslim alınması ve benzeri hususları kendileri tarafından yapılacaktır.

7- Satışa konu yerlerden Sarıbey Mahallesindeki 633,634 ve 636 parsel sayılı taşınmazlarda bulunan sulama sondajlarının Elektrik enerjisi temini, aboneliği ve çalıştırılması ile ilgili tüm sorumluluklar alıcıya aittir.

8- Encümen, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit edip etmekte serbesttir.     

9-İhtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.

İş bu şartname 9(dokuz) maddeden ibarettir.  

 

                                                                                                                                                              Hakan SEZER

                                                                                                                                                              Başkan Adına

                                                                                                                                                              Başkan Yardımcısı

 

 

GÖSTER