MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 6 ADET DÜKKAN SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLANI
CUMHURİYET MAHALLESİ 2268 ADA 1 PARSEL ÜZERİNDEKİ TAŞINMAZIN HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HAFRİYAT İŞİ İHALE METNİ
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE METNİ
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 20 ADET DÜKKAN SATIŞI İŞİNE AİT İHALE İLAN METNİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
MÜLKİYETİ TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT HİSSE SATIŞI İŞİNE AİT İHALE METNİ
TURGUTLU BELEDİYESİNE AİT 4 ADET DÜKKAN SATIŞI İŞİNE AİT İHALESİ METNİ
TURGUTLU BELEDİYESİ ÇAM KOZALAĞI TOPLAMA VE SATIŞ İHALESİ
TURGUTLU BELEDİYESİ ÇAM KOZALAĞI TOPLAMA VE SATIŞ İHALESİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI
Şehit Suat Akıncı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yıkım İhalesi
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN; HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN: ÇAM KOZALAKLARININ TOPLAMASI ve SATILMASI
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUHTELİF İŞ YERLERİ VE ARAZİ KİRALAMA İHALESİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTELİF MAHALLELERDE BULUNAN İŞ YERİ VE ARAZİ KİRALAMA İHALESİ DÜZELTEME İLANI
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN; HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DÜZELTME İLANI
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN MUHTELİF İŞ YERLERİ VE ARAZİ KİRALAMA İHALESİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN; HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN; HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ 1- Mülkiyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait Turgutlu İlçesi Subaşı Mahallesi 1023 Ada 7 parselde yer alan Zübeyde Hanım Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi binaları ( Ana bina , yan bina, Tiyatro Salonu, Kantin) binalarının yıkım işi hurda bedelleri karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık arttırma suretiyle ihale edilecektir. 2- İşin süresi 60 (altmış) gündür. İhalenin onaylanmasından itibaren en geç beş gün içinde yüklenici ihale bedelini Belediyeye yatıracak ve o gün yıkım işine başlayıp altmış gün içinde yıkımı tamamlayıp, ihale konusu yeri yol kotunda arsa olarak Belediyeye teslim edecektir. 3- İhale, Turgutlu Belediyesi hizmet binası (Turan Mah. 7 Eylül Yolu No:23 Turgutlu/Manisa) 1. Kat Encümen toplantı salonunda 30/04/2021 Cuma günü saat 15:00 de ihale komisyonu olan Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4-İhalenin muhammen bedeli 60.000,00-TL+KDV (AltmışbinTL+ KDV)'dir.İhalede bu bedel üzerinden artış yapılarak uygun bedel bulunacaktır. Geçici teminatı 1.800,00-TL( binsekizyüz) olup ayrıca 15.000,00-TL (onbeşbin) ek teminat verilecektir. 5-İhaleye katılabilmek için; a- Adres Beyanı (tebliğat adresi olarak geçerlidir.) b- Gerçek kişilerde nüfus sureti, tüzel kişilerde sicil kaydıve imza sirküleri c-Turgutlu Belediyesine ve bağlı bulunduğu Vergi dairesine borcu bulunmadığına dair yazı d-İhaleye konu işte çalıştırılmak üzere istekliye ait 2 adet Kamyon, 1 Adet Eskavatör ve 1 adet su tankerinin ruhsat fatura veya kira sözleşmeleri, e-En az 30.000,00-TL tutarında Bina yıkım işi yaptığına dair İş Bitirme Belgesi sunulacaktır.İş Bitirme belgesinin Özel sektöre ait olması halinde Noter sözleşmesi ve faturalarıda ibraz edilecektir. f-Geçici ve ek teminat makbuzları ile birlikte en geç ihale saatine kadar Encümene müracaat edilecektir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 6. Yıkım alanında çalışacak tüm işçilerin tüm ücretleri, SGK pirimleri ve vergilerinin ödenmesi ile can ve mal güvenliği ile ilgili tüm emniyet ve iş güvenliği tedbirlerini almak işveren sıfatıyla yükleniciye aittir. Ayrıca yıkımla ilgili Belediyee veya üçüncü kişilere verilebilecek maddi ve manevi zararlar yükleniciye ait olacaktır. 7. İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde hergün Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Belediyemiz internet sayfasından görülebilir. 8. Şartnameden ve işin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların hal mercii Turgutlu Mahkemeleri ve İcra dairesidir.
TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN;
HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE HARFİYAT İŞİ
Ambalaj Atıkları Toplanması Taşınması ve Değerlendirilmesi Hakkının Kiraya Verilmesi İlanı
Turgutlu Belediyesi hizmet sınırları içinde ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması taşınması ve değerlendirilmesi hakkının kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık teklif usulü ile kiralanacaktır.
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Muhtelif İş yerleri ve Arazi Kiralama İlanı
BAZ İSTASYONLARI TESPİTİ İHALE İLANI
Turgutlu Belediyesi Sınırları İçerisindeki Mevcut Baz İstasyonlarının; Tespiti, Tasnifi ve Teknik Analizlerinin yapılması, Kurulacak yeni 4,5G Baz İstasyonlarının Yerlerinin Belirlenmesi ile Fiber Optik Kablo ve Dolaplarının Geçiş Güzergahları, Sayı ve Metrajlarının Tespiti sonucu ile elde edilecek gelirlerin paylaşımı işi 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma ihalesi yapılacaktır.
İhale
Çam Kozalakların Toplanması ve Satılması İhalesi
Daha Fazla