TWITTER FACEBOOK
| | | |

Duyurular

TURGUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İLANI

 

 MADDE 1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

                    Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz çeşitli mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri gösterilen muhtelif   31 (otuzbir ) adet ( iş yeri ve arazi vasfındaki) taşınmaz hazırlanan ekli şartnamesine göre 2886 sayılı yasanın 45’nci maddesi gereğince açık arttırma sureti ile ayrı ayrı kiralanacaktır.

 

MADDE 2- İHALENİN SÜRESİ VE ÖDEMELER

                    İhalenin süresi, yapılacak sözleşmeden 1 (bir) yıldır.

                   Aylık kira ödemesi peşin olarak ve en geç ayın 15’ine (onbeşi) kadar belediyeye ödenecektir. Süresinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51’nci maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Ancak, kiracı üç ay süre ile kira bedelini ödemediği takdirde sözleşmesi feshedilir ve 2886 sayılı yasanın 75’nci maddesine göre fuzuli şagil sayılarak tahliye edilir.

 

MADDE 3- İHALE EDİLECEK TAŞINMAZLARIN TAHMİNİ BEDELİ VE TEMİNATLARI:

 • İhale Edilecek taşınmazlar;
 • Avşar Mahallesinde bulunan Spor tesisleri alanı aylık muhammen kira bedeli 700,00-TL(Yediyüzlira) olup, geçici teminatı 252,00-TL(İkiyüzelliiki lira) ve ek teminatı 5.000,00-TL(Beşbin lira) dır. Ayrıca bu tesislerin mevcut elektrik borcu ve tesisin bakım,onarımı ve boyanması gibi gerekli işler kiracıya ait olacaktır.İstekliler bu hususu bilerek,teklif verecektir.
 • Urganlı Mahallesi Atatürk Caddesi No:13 deki işyeri aylık 300,00-TL(Üçyüz lira) geçici teminatı 108,00-TL(Yüzsekiz lira),
 1. Urganlı Mahallesi Sanayi Çarşısı 9 nolu işyeri aylık 150,00-TL(Yüz elli lira), geçici teminat 54,00-TL(ellidört lira),

 

 • Urganlı Mahallesi Sanayi Çarşısı 29 nolu işyeri aylık 150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Urganlı mahallesi Sanayi Çarşısı 10 nolu işyeri aylık 150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Urganlı Mahallesi Bülbül Sokak 30 nolu işyeri aylık 150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Urganlı Mahallesi No:12 D.2 deki lojman aylık 300,00-TL(Üçyüz lira) geçici teminat 108,00-TL(Yüzsekiz lira),
 • Urganlı Mahallesi 254 Ada 1 Parseldeki işyeri aylık150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Urganlı Mahallesi 254 Ada 1 Parseldeki 20m2 işeri aylık 150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Urganlı Mahallesi Sanayi Çarşısı No:16 daki iş yeri aylık150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Urganlı Mahallesi Çarşı içi No:9 daki işyeri aylık 150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Urganlı Mahallesi No:11 D.1 nolu lojman aylık 300,00-TL(Üçyüz lira) geçici teminat 108,00-TL(Yüzsekiz lira),
 • Urganlı Mahallesi No:11 D.9 nolu lojman aylık 300,00-TL(Üçyüz lira) geçici teminat 108,00-TL(Yüzsekiz lira),
 • Musalar Yeniköy Mahallesi köy kahvehanesi aylık 150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Osmancık Mahallesi Köy Kahvehanesi aylık 150,00-TL(yüzelli lira),geçici teminatı 54-TL(Ellidört lira),
 • Turan Mahallesi Belediye Pasajı K2 No 101 ve 102 nolu bitişik işyeri aylık 600,00-TL (Altıyüz lira),geçici teminatı 216,00-TL(İkiyüzonaltı lira),
 • Turan Mahallesi Belediye Pasajı 4 nolu işyeri aylık 500,00-TL(Beşyüz lira),geçici teminatı 180,00-TL(Yüzseksenlira),
 • Turan Mahallesi Belediye Pasajı 12 nolu işyeri aylık 500,00-TL(Beşyüz lira),geçici teminatı 180,00-TL(Yüzseksenlira),
 • Turan Mahallesi Belediye Pasajı 5 nolu işyeri aylık 500,00-TL(Beşyüz lira)geçici teminatı 180,00-TL(Yüzseksen lira)
 • Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:1 İşyeri aylık 400,00-TL(Dörtyüz lira)geçici teminatı 144,00-TL(Yüzkırkdört lira)
 • Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:107 işyeri aylık 400,00-TL(Dörtyüz lira)geçici teminatı 144,00-TL(Yüzkırkdört lira)
 • Turan Mahallesi Belediye Pasajı Kat 2 No:108 işyeri aylık 400,00-TL(Dörtyüz lira)geçici teminatı 144,00-TL(Yüzkırkdört lira)
 • Karaköy Mahallesi 102 Ada 8 parsel 5.360 m2 miktarında kirazlık yıllık peşin 4.500,00-TL(Dörtbinbeşyüz lira) geçici teminatı 135,00-TL(Yüzotuzbeş lira)
 • Ören Mahallesi 103 ada 160 parsel 22.304 m2 miktarındaki tarla yıllık peşin 5.000,00-TL(Beşbin lira),geçici teminat 150,00-TL(yüzelli lira)
 • Ören Mahallesi 104 ada 89 parsel 1.044 m2 miktarındaki tarla yıllık peşin 500,00-TL (Beşyüz lira),geçici teminat 15,00-TL(onbeş lira)
 • Ören Mahallesi 107 ada 1 parsel 1.340 m2 miktarındaki tarla yıllık peşin 550,00-TL(beşyüzelli lira),geçici teminat 16,50-TL(onaltılira elli kuruş)
 • Sinirli Mahallesi 1452 Parsel 12.300 m2 miktarındaki tarla yıllık peşin 2.500,00-TL (İkibinbeşyüzlira),geçici teminat 75,00-TL(yetmişbeşlira)
 • Sinirli Mahallesi 937 parsel 10.250m2 miktarındaki tarla yıllık peşin 2.500,00-TL (İkibinbeşyüzlira),geçici teminat 75,00-TL(yetmişbeşlira),
 • Derbent Mahallesi 1170 parsel 6.100m2 ve 1171 parsel 4.480 m2 miktarında toplam 10.580m2 miktarındaki tarla yıllık peşin 7.500,00-TL(yedibinbeşyüz lira) geçici teminat 225,00-TL(ikiyüzyirmibeş lira)
 • Akçapınar mahallesi 329 parsel 10.000m2 miktarındaki tarla yıllık peşin 6.000,00-TL(Altıbin lira) geçici teminat 180,00-TL(Yüzseksenlira)
 • Cumhuriyet Mahallesi Ortapark Tuvaleti muhammen bedeli aylık 1.500,00-TL(Binbeşyüz lira) Geçici teminatı ise 540,00-TL(Beşyüzkırk lira) ve 5.000,00-TL(Beşbin lira) ek teminat verilecektir.Ayrıca bu işyerinin varsa mevcut Elektrik,su borcu ile binanın bakım onarımı ve boyanması gibi gerekli işler kiracıya ait olacaktır.İstekliler bu hususu bilerek teklif verecektir.

 

                     İhale üzerinde kalanlar, Sözleşmeden önce yıllık kira bedelinin % 6 kadar kati teminat verecektir. Teminatlar, Nakit, süresiz ve kati banka teminat mektubu veya Hazine bonosu olabilir.

 

MADDE 4- İHALENİN GÜNÜ

                    İhale 21/02/2020 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Encümen toplantı salonunda sırasıyla yapılacaktır.

 

MADDE 5- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI;

 • Adres beyanı, Nüfus Fotokopisi (Vatandaşlık Nolu)
 • Varsa Kayıtlı olduğu Oda kaydı,
 • İstekli adına vekaleten iştirak ediyorsa, vekaletname ile vekilin imza sirküleri
 • Turgutlu belediyesine borcu olmadığına dair belge,
 • Geçici ve ek teminat teminat belgesi
 • Ortak girişim olması halinde, (yukarıdaki belgelerle birlikte) Ortak girişim beyannamesi, sözleşme esnasında ise noter’den tasdikli ortaklık sözleşmesi

İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen belgeleri en geç ihale saatine kadar encümene

ibraz edecektir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.    

 İhale şartnamesi her gün mesai saatleri içinde  Mali Hizmetler  Müdürlüğünden ve Belediye internet sitesinden  incelenebilir. Şartnameyi almak isteyenler 20 TL (yirmi lira) bedel karşılığında satın alabilir.